Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 

im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi

Informacja w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną ZOBACZ
AdobeStock_192793583.jpeg

Mediacja - MAŁGORZATA ZAWADZKA - RAK

MEDIACJA - SZANSA NA SPOTKANIE I POROZUMIENIE STRON

MAŁGORZATA ZAWADZKA - RAK

 

 

 

W pracy tej chciałabym przybliżyć problem mediacji i wyjaśnić czym ona jest.

Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia między stronami sporu. Porozumienie mediacyjne, wypracowane przez strony w obecności mediatora, powinno być akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu. Mediator, prowadzący proces mediacji, ułatwia stronom dojście do porozumienia przez tworzenie bezpiecznej i poufnej atmosfery, jest neutralny, nie narzuca swojego punktu widzenia i swoich rozwiązań, jest bezstronny, dba o równowagę stron w trakcie całego procesu. W definicji tej zostały poruszone główne zasady mediacji:

-dobrowolność – czyli nikt nie ma prawa przymuszać kogokolwiek, stosować nacisk, manipulację psychiczną dla przystąpienia do mediacji i uzyskania na nią zgody

-poufność – mediator jest zobowiązany do przestrzegania poufnego charakteru postępowania mediacyjnego, sprawozdanie z mediacji nie może ujawniać przebiegu spotkania stron

-bezstronność – mediator nie popiera żadnej ze stron, pomaga jedynie obu stronom w pełnym uczestniczeniu i osiąganiu korzyści z mediacji, mediatorowi nie wolno zajmować stanowiska w kwestii winy

-neutralność – mediatorowi nie wolno narzucać stronom własnych rozwiązań, nawet wtedy, gdyby był przekonany, że są one najlepsze dla stron

-akceptowalność – oznacza akceptowanie osoby mediatora i reguł mediacji.[1]

Strony mają prawo do zmiany osoby mediatora, mediator ma prawo zrezygnować z prowadzenia mediacji.

W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechnie stosowaną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. Porozumienie osiągnięte poprzez rozwiązanie konfliktu, a nie rozstrzygnięte przez arbitra czy sędziego, jest akceptowane i uznawane przez strony. Trudno nie zgodzić się i nie respektować decyzji, w której podejmowaniu brało się czynny udział, o wiele łatwiej nie uznać i odwołać się od decyzji sędziego. Mediacja, która prowadzona jest poza sądem, daje możliwość rozmowy o problemach i konfliktach w neutralnej, a czasem przyjaznej atmosferze, sprzyjającej swobodnym wypowiedziom stron oraz rozładowaniu emocji.[2]

Mediacja to proces ludzki, nie sądowy, który unowocześnia proces karny i budzi szacunek dla sprawiedliwości. Mediacja jest pomocna we wszystkich problemach i sporach między ludźmi. Prowadzona jest zarówno w sprawach sądowych jak i prywatnych – zgłoszona przez strony, które nie radzą sobie z problemami i konfliktami. Między innymi w sporach rodzinnych, pracowniczych, rówieśniczych, sąsiedzkich, gospodarczych, szkolnych, oświatowych. Mediacja sądowa jest prowadzona w sprawach karnych i z nieletnimi sprawcami czynów karalnych. Mediacja ofiara – sprawca jest formą sprawiedliwości naprawczej, powstała z potrzeby zadośćuczynienia pokrzywdzonemu za wyrządzoną krzywdę. Złamanie prawa wyrównuje się poprzez naprawienie szkody, a pokrzywdzony w aktywny sposób uczestniczy w podjęciu decyzji, ważne są jego potrzeby i problemy. W trakcie mediacji zwraca się szczególną uwagę na zrozumienie przez sprawcę krzywdy jaką wyrządził osobie pokrzywdzonej oraz na wzięcie przez sprawcę odpowiedzialności za naprawienie szkody i zadośćuczynienie.[3]

Podczas mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego atutem jest przejęcie przez niego odpowiedzialności za popełniony czyn i skoncentrowanie się na osobie poszkodowanej (zadośćuczynienie i naprawienie krzywd). Efekt wychowawczy i resocjalizacyjny to korekta postaw, w wyniku której młody człowiek nie łamie już więcej prawa.

Instytucja mediacji oraz mediacja jako narzędzie rozwiązywania sporów są kompletnie nieznane większości młodzieży zwłaszcza tej, która wchodzi w konflikt z prawem. Czas jaki upływa od momentu popełnienia czynu karalnego do chwili zajęcia się sprawą, zgodnie z teorią wychowania, jest jednym z czynników warunkujących skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych. Sens i właściwy efekt mediacji można osiągnąć wówczas, gdy postępowanie odbędzie się stosunkowo szybko. Mediatorami w sprawach dotyczących młodzieży niedostosowanej społecznie powinny być osoby wykazujące się wiedzą i doświadczeniem w pracy z tą młodzieżą. Również szkoła to niewykorzystane możliwości w zakresie mediacji. Począwszy od wprowadzenia mediacji rówieśniczej do przeprowadzania postępowań mediacyjnych w wybranych sprawach. [4]

Mam nadzieję, że biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, które pochodzą z warsztatu prowadzonego przez  dr B. Czarnecką – Dzialuk – Mediacja w sprawach nieletnich – warsztat mediatora, przedstawiłam nowe narzędzie do pracy z młodzieżą i pokazałam alternatywne możliwości rozwiązywania sporów a przez to korygować zachowania młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Rękas A., Mediacja w polskim prawie karnym, Oficyna Wydawnicza MS, Warszawa,2004, s.2

[2] Wysocka – Fronczek M., Dlaczego kieruję sprawy do postępowania mediacyjnego?, Mediator, 2010. nr 54 (3/2010), s.18

[3] Wajerowska – Oniszczuk B., Mediacja w sprawach nieletnich, Oficyna Wydawnicza MS, Warszawa 2005,s.7

 

[4] Stryjek K., Mediacja w sprawach nieletnich – warsztat mediatora,[w] Stasio P., Mediacja w sprawach karnych, Warszawa, 2009, s.109

Partnerzy

logo_efs-mow
© 2019 MOW3. All Rights Reserved.