• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

Szczepienie

  -        rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów.

Higiena

  -        częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Wietrzenie

  -        zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów.

W trosce o zdrowie publiczne uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane są szczepienia zalecane zgodnie z Programem Szczepień ochronnych na dany rok (w tym Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 85).

W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej szkoły – małej i dużej, o zróżnicowanej infrastrukturze i liczebności oddziałów. Szkoły różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież, dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań.

Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom, którzy najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, daje możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Są one gwarancją bezpieczeństwa, a jednocześnie wyrazem troski o zdrowie psychiczne uczniów.

Wobec powyższego dyrektor kierujący szkołą lub placówką – w zależności od istniejących warunków (w tym m.in. lokalowych, sanitarnych) i zasobów kadrowych – posiada kompetencje do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie szkoły lub placówki, w tym zorganizowanie higienicznych i bezpiecznych warunków na jej terenie.

Organizacja zajęć

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka.
 3. Rekomenduje się, aby uczniowie często myli ręce wodą z mydłem.
 4. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą pedagogiczną i radą wychowanek może określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie placówki i  upowszechnia je wśród całej społeczności ośrodka.
 5. Opiekunowie odwiedzający wychowanki, powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym jako elementu obowiązującego ich regulaminu placówki.
 6. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w placówce osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu placówki, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.
 7. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 8. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego bądź innych urządzeń do  bezdotykowego pomiaru temperatury.
 9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu.
 10. Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów).
 11. Obowiązują ogólne zasady higieny (zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS):
 • częste mycie rąk,
 • ochrona podczas kichania i kaszlu,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • niedzielenie się zaczętym jedzeniem.
 1. Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących, infrastruktury placówki, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.
 2. Zaleca się wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w  czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 3. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 4. Rekomenduje się ograniczenie kontaktów personelu kuchennego i pracowników administracji z uczniami oraz nauczycielami.
 5. Dyrektor placówki ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie placówki z  uwzględnieniem:
 • specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych, oraz zwiększonej liczebności oddziałów,
 • zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,
 • aktualnych przepisów prawa, w tym m.in. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679).

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do placówki (w tym rodzice), zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce.
 2. Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie przed jedzeniem, po  powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 3. Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 4. Zaleca się monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 5. Jeżeli w szkole stosuje się środki do dezynfekcji powierzchni, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
 8. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w  sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.
 9. Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady.
 10. Dyrektor placówki ustala z podmiotem zewnętrznym zasady korzystania z udostępnianej infrastruktury placówki.

Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia, jadalnia, inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków) w placówce należy zapewnić warunki higieniczne wymagane przepisami prawa.
 2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne i odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych.

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej u pracowników

 1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z  Wytycznych oraz wprowadzonych w placówce szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w ośrodku mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 3. Zaleca się wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor placówki odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.
 5. Zaleca się ustalenie miejsc, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, i przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, a także umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Załączniki – instrukcje

 1. instrukcja mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak

 1. instrukcja dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/