• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Informacja w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną

Regulamin zachowania bezpieczeństwa związanego z covid-19
w MOW nr 3 w Łodzi, oparty na wytycznych MEN, MZ i GIS

 1. Na teren placówki mogą wejść jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub domowej izolacji. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u pracownika lub wychowanki należy postępować wg szczegółowych procedur.
 2. Na teren placówki nie mogą wejść osoby niezatrudnione z wyjątkiem służb państwowych, a wszystkie inne osoby mogą wejść jedynie do „śluzy” aby przekazać informacje, dokumenty, paczkę, itp. W szczególnych przypadkach należy zastosować szczegółowa procedurę.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy lub wychowanki niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych należy natychmiast spowodować odizolowanie danej osoby i postępować wg szczegółowych procedur.
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki należy stosować się do decyzji powiatowego inspektora sanitarnego i powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 5. Rekomenduje się niezwłoczne przygotowanie listy osób przebywających w tym samym czasie co osoba zakażona na terenie placówki, poinformowaniu wszystkich tych osób o zaistniałej sytuacji oraz stosowania się do GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 6. ZAWSZE W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ ABY UZYSKAĆ PORADĘ.
 7. INFOLINIA 48 222 500 115 800 190 590 oraz telefony alarmowe go do stacji sanitarno–epidemiologicznej w Łodzi 600 241 646 i 574 127 619.
 8. Osobom z „grupy podwyższonego ryzyka” można dokonać indywidualnych dostosowań w pracy minimalizujących ryzyko zakażenia.
 9. Wszystkie osoby wchodzące na teren placówki powinny niezwłocznie umyć w gorącej wodzie i zdezynfekować ręce, należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby wychowanki myły i dezynfekowały ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

Szczegółowa procedura dotycząca pracowników

 1. Do pracy może stawić się jedynie osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub domowej izolacji.
 2. W przypadku zaobserwowania objawów choroby u siebie lub domowników pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że ma objawy zakażenia koronawirusem. Po uzyskaniu teleporady pracownik powinien zastosować do wskazań medycznych i powiadomić o zaistniałej sytuacji bezpośredniego przełożonego.
 3. W przypadku wystąpienie u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów winien ten fakt natychmiast zgłosić przełożonemu, odizolować się od innych osób i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w przypadku pogarszającego się samopoczucia, po uzgodnieniu z przełożonym zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o zaistniałej sytuacji. Następnie stosować się do zaleceń medycznych.
 4. Jeżeli pracownik zaobserwuje u wychowanki objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych, np.: gorączkę, kaszel, należy niezwłocznie odizolować ją w odrębnych pomieszczeniu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić przełożonego.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/wychowanka z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu wg istniejących procedur, zdezynfekować pomieszczenia i powierzchnie dotykowe oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez PIS.
 6. Personel kuchenny, pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakt z wychowankami.

Szczegółowa procedura dotycząca wychowanek

 1. Do placówki może stawić się jedynie wychowanka bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub domowej izolacji.
 2. W przypadku zaobserwowania objawów choroby u siebie lub domowników wychowanka powinien pozostać w domu i jej opiekunowie winni skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że ma objawy zakażenia koronawirusem. Po uzyskaniu teleporady opiekunowie powinni zastosować do wskazań medycznych i powiadomić o zaistniałej sytuacji wychowawcę grupy lub dyrektora MOW.
 3. WYCHOWANKA Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA DRÓG ODDECHOWYCH NIE ZOSTANIE WPUSZCZONA NA TEREN PLACÓWKI
 4. Samochody rodziców/opiekunów/placówek nie będą mogły wjechać na teren ośrodka. Funkcjonować będzie jedynie wejście główne.
 5. Na terenie placówki wychowanki obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania, kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa, ust. Wychowanki muszą zwracać szczególną uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości między sobą oraz pracownikami.
 6. Wychowanki zobowiązane są do przestrzegania zaostrzonych zasad organizacji zajęć i funkcjonowania w szkołach oraz w internacie.

Szczegółowa procedura dotycząca osób niezatrudnionych

 1. Osoba niezatrudniona może wejść do placówki w szczególnych przypadkach, po złożeniu oświadczenia o braku przeciwskazań i zachowując reżim sanitarny. Osoba taka powinna pozostawić swoje dane kontaktowe.
 2. Osoba taka nie powinna przemieszczać się po całej placówce, powinna udać się do miejsca docelowego i opuścić placówkę niezwłocznie po zakończeniu czynności, dla których weszła na teren.

Procedury dotyczące organizacji zajęć szkolnych

 1. Organizacja zajęć dydaktycznych będzie odbywać się wg planu lekcji, jednak dopuszcza się czasową zmianę planu lub organizacji zajęć. W czasie zajęć praktycznych nauczyciel ustala czas przerw, rekomenduje się zwiększenie ilości zajęć na świeżym powietrzu.
 2. Każda uczennic powinna korzystać z własnych przyborów, książek i zeszytów, uczennice nie powinny wymieniać się przyborami.
 3. Przedmioty i pomoce dydaktyczne powinny być dezynfekowane po każdym użyciu. Jeśli to jest niemożliwe należy je usunąć i nie używać przez okres min. 7 dni.
 4. W Sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem i zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a nawet po każdych zajęciach.
 5. Sale lekcyjne należy wietrzyć w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby nawet w czasie lekcji. Stoliki uczniowskie należy tak ustawić, aby zachować jak największy możliwy dystans. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy systematycznie dezynfekować. Powierzchnie dotykowe i podłoga powinny być myte i dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 6. Nauczyciel bibliotekarz powinien ustalić i upowszechnić nowe zasady korzystania z biblioteki uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów.
 7. W każdej klasie na godzinie wychowawczej należy upowszechnić wszystkie zasady wprowadzone w związku z pandemią.
 8. Na teren szkoły nie wolno przynosić rzeczy i sprzętu nie służących nauce (maskotki, urządzenia odtwarzające itp.).

Procedury dotyczące funkcjonowania i organizacji zajęć w internacie

 1. W pierwszym dniu po przyjeździe do ośrodka wychowanka powinna być zapoznana z niniejszym Regulaminem. W grupach należy przeprowadzić odpowiednie szkolenie z zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii.
 2. Wychowawcy zobowiązani są do dostosowania obowiązujących zasad i grafiku dyżurów do nowych wytycznych oraz monitorowania czystości w pomieszczeniach grupowych, przestrzeniach wspólnych ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy i miejsc spożywania posiłków.
 3. W pomieszczeniach wspólnych nie powinny się znajdować maskotki i osobiste rzeczy, zabrania się używania wspólnego sprzętu elektronicznego bez dezynfekcji np.: słuchawek, klawiatury, telefonów itp.

Zasady zachowania bezpieczeństwa osobistego, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni

 1. W każdym pomieszczeniu szkolnym, grupowym, w sanitariatach, przy wszystkich drzwiach wejściowych, toaletach muszą znajdować się pojemniki z płynem do dezynfekcji. Za dystrybucję płynów i innych środków zabezpieczenia odpowiada kierownik gospodarczy. W pomieszczeniach sanitarnych musza znajdować się również plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 2. Kierownik gospodarczy odpowiada za codzienny monitoring codziennych prac porządkowych, nauczyciele odpowiadają za dezynfekcję sal lekcyjnych, a wychowawcy pomieszczeń grupowych.
 3. Codziennie powinny być myte i dezynfekowane pomieszczenia sanitarne, części wspólne, ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe, blaty, wyłączniki itp. – wg grafiku.
 4. Wprowadza się absolutny zakaz wchodzenia do kuchni osób nieupoważnionych. Wydawanie posiłków oraz zwrot naczyń odbywać się będą przez odpowiednie okienka. Dyżurne nakrywające też nie mogą wchodzić do kuchni, drzwi kuchni będą zamknięte.
 5. Stanowiska robocze w kuchni powinny być w odległości min. 1,5 m. Szczególną uwagę należy zwrócić na czystość i higienę stanowisk pracy, opakowań, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców, a także osobiste zabezpieczenie higieniczne (rękawiczki jednorazowe).
 6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temp. min. 60°C lub je wyparzać
 7. Grupy powinny robić zbiórkę na posiłek w wyznaczonych miejscach i wchodzić do stołówki zachowując bezpieczne odstępy. Po posiłku każda grupa dezynfekuje blat swojego stołu i poręcze krzeseł. Stoły pozostają puste, sztućce grupowe i szklanki oraz inne stałe elementy stołów muszą być oddane do kuchni lub usunięte całkowicie.
 8. Należy wprowadzić w życie nowy regulamin izolatorium (izolatka), zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Numery telefonów:

 • Powiatowa Stacja Sanepid – 42 253 62 00; 668 208 702
 • Oddział Zakaźny szpitala im. Biegańskiego – 42 251 60 18
 • Pogotowie Ratunkowe – 998 lub 112

Szanowni Państwo,

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Dyrekcja MOW3 informuje o odwołaniu planowanych konkursów międzyośrodkowych. O nowych terminach wydarzeń będziemy informować na bieżąco. Jednocześnie wstrzymane zostają wszelkie odwiedziny w placówce.

Pismo Wojewody Łódzkiego do Kuratora Łódzkiego w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną (9 III 2020)