Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 

im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi

Informacja w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną ZOBACZ

Stowarzyszenie "Dla Przyszłości"

> Informacje o Stowarzyszeniu <          > Statut Stowarzyszenia <

 

STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY NIEDOSTOSOWANEJ SPOŁECZNIE „DLA PRZYSZŁOŚCI”

      18 listopada 1999 roku odbyło się zebranie założycielskie, mające na celu utworzenie Stowarzyszenia. Dotychczas funkcjonował w placówce Fundusz Pomocy Wychowankom, który powstał w III MOW w Łodzi w 1991 roku. Fundusz udzielał pomocy wychowankom i byłym wychowankom ośrodka w postaci finansowej, materialnej (m.in. zakup maszyn do szycia), wsparcie w doskonaleniu zawodowym, pomoc przy opłatach czynszu, pożyczki finansowe.

      Fundusz nie miał jednak osobowości prawnej, środki finansowe pochodziły z dobrowolnego odprowadzania części pensji pracowników III MOW. Pod koniec 1999 roku została podjęta inicjatywa utworzenia organizacji, która kontynuowałaby idee Funduszu i posiadała osobowość prawną.

      W zebraniu założycielskim uczestniczyły 22 osoby. Wyłoniono siedmioosobowy Komitet Założycielski (K. Fuerst, K. Brzozowska, K. Sankowska, B. Kwasiborska, J. Kucza, A. Dowgird, K. Rzeźnicki), który wystąpił do Sądu o zarejestrowanie Stowarzyszenia. 3 lutego 2000 roku Sąd Okręgowy I wydział Cywilny w Łodzi zarejestrował Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Niedostosowanej Społecznie po numerem rejestru 1120.

      9 lutego 2000 roku odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które zatwierdziło Statut Stowarzyszenia i wybrało pierwszy Zarząd. W skład Zarządu weszli: Karol Rzeźnicki – prezes, Krystyna Fuerst – wiceprezes, Adam Dowgird – sekretarz- skarbnik, Józefa Brodowicz – członek.

      Główne cele statutowe Stowarzyszenia to: pomoc młodzieży niedostosowanej społecznie, propagowanie inicjatyw, postaw i działań zapobiegających niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób, organizacji i placówek, które podejmują takie działania, współpracę z instytucjami placówkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w działalności resocjalizacyjnej i profilaktyce niedostosowania społecznego, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie zajęć pozalekcyjnych.

      Środki finansowe pochodzą z dobrowolnych składek członków Stowarzyszenia oraz z różnego typu darowizn indywidualnych, dotacji oraz przejętych aktywów po Funduszu Pomocy Wychowankom (ok. 10 000,00 zł)

      W czerwcu 2000 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które podjęło decyzję o dodaniu do nazwy słów „Dla Przyszłości”. Nastąpiła także zmiana w składzie Zarządu (J. Brodowicz zastąpiła J. Smejda) oraz powołano organy: Komisję Rewizyjną (P. Bartos, W. Chojnacka, K. Sankowska, J. Brodowicz), Sąd Koleżeński (B. Kwasiborska, L. Konarska, E. Stawiska), Radę Programową (J. Kucza, K. Brzozowska – Ejme. G. Meissner, M. Bojanowska – Maksimow, A. Michalik).

      Od tego czasu Stowarzyszenie rozpoczyna swoją działalność mniej lub bardziej aktywną. W pierwszym roku udało się wydzierżawić leśniczówkę od Nadleśnictwa Spała, gdzie został zorganizowany letni wypoczynek dla wychowanek III Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.      Przez lata członkowie Stowarzyszenia napisali wiele programów, które były dotowane z Urzędu Miasta Łodzi i Kuratorium Oświaty w Łodzi. Fundusze te w bardzo dużym stopniu przyczyniły się do poprawienia jakości organizowanych działań dla młodzieży, pozwoliły na zakup materiałów i pomocy przeznaczonych na realizację zajęć profilaktycznych. W 2000 roku otrzymaliśmy dwie dotacje od Kuratorium Oświaty na realizację obozu socjoterapeutycznego dla młodzieży niedostosowanej społecznie oraz spływu kajakowego, realizującego program terapeutyczny i kulturalny (ogniskowe dramy) w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym na łączną kwotę 2352,00 zł oraz dotację MEN na kwotę 800,00 zł. W sierpniu 2004 roku odbył się obóz terapeutyczny w Jarosławcu, dotowany przez Kuratorium Oświaty w Łodzi – 2800,00 zł. Przez kilka lat organizowane były także obozy żeglarskie dotowane przez Urząd Miasta Łodzi – program profilaktyki antyalkoholowej „Wybieram żagle”- rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich (17000,00 zł). Stowarzyszenie realizowało również zadanie dotowane przez UMŁ WE z zakresu poszukiwania pracy (aktywizacja społeczna )- kwota 7800,00 zł. W roku 2005 Stowarzyszenie organizuje 9 obozów terapeutycznych dla młodzieży niedostosowanej społecznie z łódzkich placówek MOW, OSW, MOS . Były to programy aktywnego i alternatywnego spędzania czasu wolnego bez używek ( kajaki, góry ) z  realizacją profilaktyki antyalkoholowej – kwota dotacji 13000,00 zł (umowa z Urzędem Miasta Łodzi – Wydziałem Edukacji). Także w tym roku otrzymaliśmy dotację z Kuratorium Oświaty w wysokości 1400,00 zł na zorganizowanie obozu wędrownego w Czarnej Hańczy. Stowarzyszenie realizowało zadanie „Integracja Sportowa 2005” dla młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej uzależnieniem  na kwotę 9000,00 zł., dotowane przez UMŁ Wydział Sportu oraz „Integracja Sportowa 2006” na kwotę  5000,00 zł

      W okresie od 02.01.2006 roku do 27. 12.2006 roku realizowane było zadanie „Mój świat bez alkoholu – jak ustrzec się nałogu w dobie XXI wieku?”, zgodnie z umową nr ED.III/28/2006 zawartą w dniu 04.01.2006 r. z UMŁ. Projekt dotyczył zapobiegania spożywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Przyznana dotacja to 3500,00 zł. W okresie od 01.09.2006 r. do 22.12.2006 roku realizowane było zadanie „W zdrowym ciele zdrowy duch – moje zdrowie i styl życia w moich dłoniach”, zgodnie z umową nr 5/ED/2006, zawartą w dn. 31.08.2006 r. z UMŁ, które zostało wykonane w ramach programu dotyczącego problematyki zdrowia i promocji zdrowego stylu życia. Konkurs na realizację zadania został ogłoszony przez Wydział Zdrowia UMŁ, a przyznana dotacja to 3000,00 zł.

      Stowarzyszenie oprócz organizacji akcji letnich, współpracowało z Urzędem Miasta Łodzi przy organizacji pobytu grupy wolontariuszy z krajów zachodnich w ramach obozu WORCAMP w latach 2002, 2003 i 2004.

      Na mocy umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu MŁODZIEŻ w Warszawie w ramach akcji Międzynarodowa Wymiana Młodzieży otrzymaliśmy dotację w wysokości 46387,66 zł, a w ramach akcji Wolontariat Europejski 4579,02 zł.

      W latach 2002 – 2004 otrzymaliśmy trzy dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Wydziału Polityki Społecznej na zakup paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin (w 2004 – 1440,00 zł).

      W roku 2007 wspólnie z Wydziałem Sportu UMŁ został zorganizowany i przeprowadzony turniej w Unihokeja na kwotę dotacji 5000,00 zł i Spartakiadę Lekkoatletyczną (5000,00 zł).

      Wspólnie z Wydziałem Edukacji UMŁ zrealizowano program zajęć korekcyjnych dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi „Tukan”(1500,00 zł) oraz program profilaktyczny „Tak i Nie”(3000,00 zł).

      W roku 2008 rozpoczęto współpracę z Fundacją „Krwinka”, w ramach której wolontariusze odpowiednio przeszkoleni opiekują się chorymi dziećmi ze Szpitala Klinicznego w Łodzi.

      W latach 2007 – 2008 Stowarzyszenie z funduszy własnych wspomagało akcje letnie organizowane dla młodzieży niedostosowanej społecznie na terenie całego kraju, a także różnego typu imprezy i zawody sportowe.

      W 2009 roku Stowarzyszenie otrzymało z Kuratorium Oświaty w Łodzi dotację w wysokości  4762,50 zł. na realizację trzech programów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. Letni wypoczynek został zorganizowany na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

      W 2012 roku Stowarzyszenie otrzymało z Kuratorium Oświaty w Łodzi dotację w wysokości 5100,00 zł wspierającą realizację obozu wypoczynkowego w Chycinie i 1200,00 zł na organizację półkolonii w MOW nr 3 w Łodzi, a w 2013 roku 6500,00 zł na organizację obozu w Okartowie, a w 2014 roku 5800,00 zł na wypoczynek młodzieży w Okartowie.

      Także w 2014 roku w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” otrzymaliśmy dotację na dwa programy w wysokości 10 200,00 zł i 9 600,00 zł. Rok 2015 jest kolejnym rokiem, w którym napisane przez nas programy zyskały akceptację Kuratorium Oświaty w Łodzi: na zorganizowanie akcji letniej otrzymaliśmy dwie dotacje: 7810,00 zł na obóz w Chycinie i 3900,00 na półkolonie organizowane w MOW nr 3, a program „Żyj twórczo i bezpiecznie” pozwolił na wsparcie naszych działań w wysokości 8169,00 zł

      Przez wszystkie lata działalności członkowie Stowarzyszenia pomagają w organizacji imprez o charakterze sportowym i naukowym, wychowankom w usamodzielnieniu, wspierają byłe wychowanki materialnie w trudnych sytuacjach życiowych.

      Stowarzyszenie z funduszy własnych i indywidualnych darowizn co roku dokonuje zakupu sprzętu sportowego i biwakowego dla młodzieży (rowery, namioty, śpiwory, piłki itp.), doposażyło MOW nr 3, zakupując tkaniny do warsztatów szkolnych, meble i materiały do modernizacji biblioteki szkolnej oraz podręczniki. Szczególnie w ostatnich latach dało się wyraźnie zaznaczyć bardzo duże wsparcie finansowe i materialne od indywidualnych darczyńców, za co w imieniu dzieci i młodzieży bardzo dziękujemy.

      Stowarzyszenie partycypowało także w kosztach związanych ze współpracą polsko – francuską, która została nawiązana w 1998 roku bezpośrednio z Instytutem Medico-Educatif Saint Michele de Biscaye w Lourdes. Placówka francuska ma podobny profil kształcenia do profilu placówki przy ul. Drewnowskiej. W czerwcu 1998 roku pierwsza grupa (6 wychowanek, 4 wychowawców) wyjechała do Francji, a w sierpniu tego roku nastąpiła francuska rewizyta (7 wychowanek, 3 wychowawców). W październiku 1998 roku naszym gościem był dyrektor placówki z Lourdes Pan Christian Garcia, z którym został ustalony plan na następne dwa lata. Młodzież z klas o profilu gastronomicznym odbyła staże zawodowe, nauczyciele i wychowawcy zapoznali się z francuskim systemem opieki nad dziećmi defaworyzowanymi. Podobne zadania były realizowane w naszym kraju. Jednocześnie grupy wyjeżdżające miały możliwość turystycznego zapoznania się z regionem, a my jako dobrzy gospodarze pokazaliśmy naszą Łódź i inne atrakcje Polski. Czas ten pozostawił wiele miłych wspomnień i do dzisiaj wymiana ta jest wspominana  jako jedna z najbardziej udanych.

      Do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie wspiera działania placówek wychowawczych (programy, dotacje, darowizny, wolontariat) i jednocześnie służy pomocą indywidualną dla byłych i aktualnych wychowanek.

red. Jagoda Smejda                                                                         

 


Informacje o Stowarzyszeniu Pomocy Młodzieży Niedostosowanej Społecznie "Dla Przyszłości"

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Niedostosowanej Społecznie "Dla Przyszłości"
NIP 726 23 42 886
adres siedziby stowarzyszenia: ul. Drewnowska 151, 91-008 Łódź

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Jarosław Jan – Prezes

Grażyna Meissner – Wiceprezes

Agnieszka Klimkiewicz – Franc – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

 1. Dorota Juszczak
 2. Marzena Bojanowska – Maksimow
 3. Marek Surdy
 4. Monika Boczarska

Członkowie Stowarzyszenia:

 1. Jarosław Jan 
 2. Grażyna Meissner 
 3. Jadwiga Smejda 
 4. Monika Boczarska
 5. Dorota Juszczak
 6. Wanda Chojnacka
 7. Aleksandra Celeban
 8. Adam Dowgird
 9. Anna Wagner 
 10. Kazimiera Sankowska
 11. Anna Sujecka 
 12. Katarzyna Bilska
 13. Marzenna Bojanowska-Maksimow
 14. Tomasz Cienkus
 15. Agnieszka Klimkiewicz-Franc
 16. Ewa Walczak
 17. Marek Surdy

 

Partnerzy

logo_efs-mow
© 2019 MOW3. All Rights Reserved.