• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Spis treści

STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY NIEDOSTOSOWANEJ SPOŁECZNIE „DLA PRZYSZŁOŚCI”

      18 listopada 1999 roku odbyło się zebranie założycielskie, mające na celu utworzenie Stowarzyszenia. Dotychczas funkcjonował w placówce Fundusz Pomocy Wychowankom, który powstał w III MOW w Łodzi w 1991 roku. Fundusz udzielał pomocy wychowankom i byłym wychowankom ośrodka w postaci finansowej, materialnej (m.in. zakup maszyn do szycia), wsparcie w doskonaleniu zawodowym, pomoc przy opłatach czynszu, pożyczki finansowe.

      Fundusz nie miał jednak osobowości prawnej, środki finansowe pochodziły z dobrowolnego odprowadzania części pensji pracowników III MOW. Pod koniec 1999 roku została podjęta inicjatywa utworzenia organizacji, która kontynuowałaby idee Funduszu i posiadała osobowość prawną.

      W zebraniu założycielskim uczestniczyły 22 osoby. Wyłoniono siedmioosobowy Komitet Założycielski (K. Fuerst, K. Brzozowska, K. Sankowska, B. Kwasiborska, J. Kucza, A. Dowgird, K. Rzeźnicki), który wystąpił do Sądu o zarejestrowanie Stowarzyszenia. 3 lutego 2000 roku Sąd Okręgowy I wydział Cywilny w Łodzi zarejestrował Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Niedostosowanej Społecznie po numerem rejestru 1120.

      9 lutego 2000 roku odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które zatwierdziło Statut Stowarzyszenia i wybrało pierwszy Zarząd. W skład Zarządu weszli: Karol Rzeźnicki – prezes, Krystyna Fuerst – wiceprezes, Adam Dowgird – sekretarz- skarbnik, Józefa Brodowicz – członek.

      Główne cele statutowe Stowarzyszenia to: pomoc młodzieży niedostosowanej społecznie, propagowanie inicjatyw, postaw i działań zapobiegających niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób, organizacji i placówek, które podejmują takie działania, współpracę z instytucjami placówkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w działalności resocjalizacyjnej i profilaktyce niedostosowania społecznego, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie zajęć pozalekcyjnych.

      Środki finansowe pochodzą z dobrowolnych składek członków Stowarzyszenia oraz z różnego typu darowizn indywidualnych, dotacji oraz przejętych aktywów po Funduszu Pomocy Wychowankom (ok. 10 000,00 zł)

      W czerwcu 2000 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które podjęło decyzję o dodaniu do nazwy słów „Dla Przyszłości”. Nastąpiła także zmiana w składzie Zarządu (J. Brodowicz zastąpiła J. Smejda) oraz powołano organy: Komisję Rewizyjną (P. Bartos, W. Chojnacka, K. Sankowska, J. Brodowicz), Sąd Koleżeński (B. Kwasiborska, L. Konarska, E. Stawiska), Radę Programową (J. Kucza, K. Brzozowska – Ejme. G. Meissner, M. Bojanowska – Maksimow, A. Michalik).

      Od tego czasu Stowarzyszenie rozpoczyna swoją działalność mniej lub bardziej aktywną. W pierwszym roku udało się wydzierżawić leśniczówkę od Nadleśnictwa Spała, gdzie został zorganizowany letni wypoczynek dla wychowanek III Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.      Przez lata członkowie Stowarzyszenia napisali wiele programów, które były dotowane z Urzędu Miasta Łodzi i Kuratorium Oświaty w Łodzi. Fundusze te w bardzo dużym stopniu przyczyniły się do poprawienia jakości organizowanych działań dla młodzieży, pozwoliły na zakup materiałów i pomocy przeznaczonych na realizację zajęć profilaktycznych. W 2000 roku otrzymaliśmy dwie dotacje od Kuratorium Oświaty na realizację obozu socjoterapeutycznego dla młodzieży niedostosowanej społecznie oraz spływu kajakowego, realizującego program terapeutyczny i kulturalny (ogniskowe dramy) w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym na łączną kwotę 2352,00 zł oraz dotację MEN na kwotę 800,00 zł. W sierpniu 2004 roku odbył się obóz terapeutyczny w Jarosławcu, dotowany przez Kuratorium Oświaty w Łodzi – 2800,00 zł. Przez kilka lat organizowane były także obozy żeglarskie dotowane przez Urząd Miasta Łodzi – program profilaktyki antyalkoholowej „Wybieram żagle”- rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich (17000,00 zł). Stowarzyszenie realizowało również zadanie dotowane przez UMŁ WE z zakresu poszukiwania pracy (aktywizacja społeczna )- kwota 7800,00 zł. W roku 2005 Stowarzyszenie organizuje 9 obozów terapeutycznych dla młodzieży niedostosowanej społecznie z łódzkich placówek MOW, OSW, MOS . Były to programy aktywnego i alternatywnego spędzania czasu wolnego bez używek ( kajaki, góry ) z  realizacją profilaktyki antyalkoholowej – kwota dotacji 13000,00 zł (umowa z Urzędem Miasta Łodzi – Wydziałem Edukacji). Także w tym roku otrzymaliśmy dotację z Kuratorium Oświaty w wysokości 1400,00 zł na zorganizowanie obozu wędrownego w Czarnej Hańczy. Stowarzyszenie realizowało zadanie „Integracja Sportowa 2005” dla młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej uzależnieniem  na kwotę 9000,00 zł., dotowane przez UMŁ Wydział Sportu oraz „Integracja Sportowa 2006” na kwotę  5000,00 zł

      W okresie od 02.01.2006 roku do 27. 12.2006 roku realizowane było zadanie „Mój świat bez alkoholu – jak ustrzec się nałogu w dobie XXI wieku?”, zgodnie z umową nr ED.III/28/2006 zawartą w dniu 04.01.2006 r. z UMŁ. Projekt dotyczył zapobiegania spożywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Przyznana dotacja to 3500,00 zł. W okresie od 01.09.2006 r. do 22.12.2006 roku realizowane było zadanie „W zdrowym ciele zdrowy duch – moje zdrowie i styl życia w moich dłoniach”, zgodnie z umową nr 5/ED/2006, zawartą w dn. 31.08.2006 r. z UMŁ, które zostało wykonane w ramach programu dotyczącego problematyki zdrowia i promocji zdrowego stylu życia. Konkurs na realizację zadania został ogłoszony przez Wydział Zdrowia UMŁ, a przyznana dotacja to 3000,00 zł.

      Stowarzyszenie oprócz organizacji akcji letnich, współpracowało z Urzędem Miasta Łodzi przy organizacji pobytu grupy wolontariuszy z krajów zachodnich w ramach obozu WORCAMP w latach 2002, 2003 i 2004.

      Na mocy umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu MŁODZIEŻ w Warszawie w ramach akcji Międzynarodowa Wymiana Młodzieży otrzymaliśmy dotację w wysokości 46387,66 zł, a w ramach akcji Wolontariat Europejski 4579,02 zł.

      W latach 2002 – 2004 otrzymaliśmy trzy dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Wydziału Polityki Społecznej na zakup paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin (w 2004 – 1440,00 zł).

      W roku 2007 wspólnie z Wydziałem Sportu UMŁ został zorganizowany i przeprowadzony turniej w Unihokeja na kwotę dotacji 5000,00 zł i Spartakiadę Lekkoatletyczną (5000,00 zł).

      Wspólnie z Wydziałem Edukacji UMŁ zrealizowano program zajęć korekcyjnych dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi „Tukan”(1500,00 zł) oraz program profilaktyczny „Tak i Nie”(3000,00 zł).

      W roku 2008 rozpoczęto współpracę z Fundacją „Krwinka”, w ramach której wolontariusze odpowiednio przeszkoleni opiekują się chorymi dziećmi ze Szpitala Klinicznego w Łodzi.

      W latach 2007 – 2008 Stowarzyszenie z funduszy własnych wspomagało akcje letnie organizowane dla młodzieży niedostosowanej społecznie na terenie całego kraju, a także różnego typu imprezy i zawody sportowe.

      W 2009 roku Stowarzyszenie otrzymało z Kuratorium Oświaty w Łodzi dotację w wysokości  4762,50 zł. na realizację trzech programów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. Letni wypoczynek został zorganizowany na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

      W 2012 roku Stowarzyszenie otrzymało z Kuratorium Oświaty w Łodzi dotację w wysokości 5100,00 zł wspierającą realizację obozu wypoczynkowego w Chycinie i 1200,00 zł na organizację półkolonii w MOW nr 3 w Łodzi, a w 2013 roku 6500,00 zł na organizację obozu w Okartowie, a w 2014 roku 5800,00 zł na wypoczynek młodzieży w Okartowie.

      Także w 2014 roku w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” otrzymaliśmy dotację na dwa programy w wysokości 10 200,00 zł i 9 600,00 zł. Rok 2015 jest kolejnym rokiem, w którym napisane przez nas programy zyskały akceptację Kuratorium Oświaty w Łodzi: na zorganizowanie akcji letniej otrzymaliśmy dwie dotacje: 7810,00 zł na obóz w Chycinie i 3900,00 na półkolonie organizowane w MOW nr 3, a program „Żyj twórczo i bezpiecznie” pozwolił na wsparcie naszych działań w wysokości 8169,00 zł

      Przez wszystkie lata działalności członkowie Stowarzyszenia pomagają w organizacji imprez o charakterze sportowym i naukowym, wychowankom w usamodzielnieniu, wspierają byłe wychowanki materialnie w trudnych sytuacjach życiowych.

      Stowarzyszenie z funduszy własnych i indywidualnych darowizn co roku dokonuje zakupu sprzętu sportowego i biwakowego dla młodzieży (rowery, namioty, śpiwory, piłki itp.), doposażyło MOW nr 3, zakupując tkaniny do warsztatów szkolnych, meble i materiały do modernizacji biblioteki szkolnej oraz podręczniki. Szczególnie w ostatnich latach dało się wyraźnie zaznaczyć bardzo duże wsparcie finansowe i materialne od indywidualnych darczyńców, za co w imieniu dzieci i młodzieży bardzo dziękujemy.

      Stowarzyszenie partycypowało także w kosztach związanych ze współpracą polsko – francuską, która została nawiązana w 1998 roku bezpośrednio z Instytutem Medico-Educatif Saint Michele de Biscaye w Lourdes. Placówka francuska ma podobny profil kształcenia do profilu placówki przy ul. Drewnowskiej. W czerwcu 1998 roku pierwsza grupa (6 wychowanek, 4 wychowawców) wyjechała do Francji, a w sierpniu tego roku nastąpiła francuska rewizyta (7 wychowanek, 3 wychowawców). W październiku 1998 roku naszym gościem był dyrektor placówki z Lourdes Pan Christian Garcia, z którym został ustalony plan na następne dwa lata. Młodzież z klas o profilu gastronomicznym odbyła staże zawodowe, nauczyciele i wychowawcy zapoznali się z francuskim systemem opieki nad dziećmi defaworyzowanymi. Podobne zadania były realizowane w naszym kraju. Jednocześnie grupy wyjeżdżające miały możliwość turystycznego zapoznania się z regionem, a my jako dobrzy gospodarze pokazaliśmy naszą Łódź i inne atrakcje Polski. Czas ten pozostawił wiele miłych wspomnień i do dzisiaj wymiana ta jest wspominana  jako jedna z najbardziej udanych.

      Do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie wspiera działania placówek wychowawczych (programy, dotacje, darowizny, wolontariat) i jednocześnie służy pomocą indywidualną dla byłych i aktualnych wychowanek.

 

red. Jagoda Smejda