• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Klauzula informacyjna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi, z którym można się skontaktować:

 • telefonując na numer telefonu (42) 612-29-35
 • faksując na numer faxu (42) 612-29-12
 • pisząc na adres 91-008 Łódź ul. Drewnowska 151
 • mailując na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektorem danych osobowych jest osoba wyznaczona przez CUWO, Pan Dariusz Tyszka, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

   Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej przetwarza dane osobowe wychowanków, ich rodziców lub opiekunów prawnych. Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub zgodę osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sady, organy ścigania) oraz podmioty realizujące zadania w imieniu administratora (np. firma informatyczna).

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Administrator nie profiluje danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane zostały zebrane.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Nie podanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do ochrony danych osobowych, dostępu do ich treści, sprostowania, kopii danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wraziła zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

 

pdf Klauzula dot. monitoringu.pdf210.56 KB