Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 

im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi

Informacja w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną ZOBACZ

     Indywidualne konsultacje dla wychowanek Ośrodka z dolegliwościami bólowymi w obrębie narządu ruchu i wadami postawy.

    Uświadomienie wychowankom grożących w przyszłości negatywnych konsekwencji będących skutkiem zaniedbań w zakresie ich fizyczności oraz w przypadku już występujących i pogłębiających się wad postawy.

 Doradztwo zawodowe w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

   Podopieczne Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łodzi to dziewczęta w wieku 13-18 lat. W placówce zostały umieszczone na podstawie postanowienia sądu, ich pobyt w Ośrodku nie jest dobrowolny. Wychowanki często mają opóźnienia szkolne. Wiele z nich szkoły po prostu nie lubi, bo jest w niej trudno, bo nie przepadają się uczyć, bo po co im ta wiedza? Często brakuje im wzorców pracy i nauki. W dotychczasowym środowisku nauka, wiedza, praca czy uzyskany zawód nie stanowiły jakiejkolwiek wartości.

   Czy zatem doradztwo zawodowe w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym ma sens? Czy warto dokładać, w i tak wypełniony zajęciami dzień, kolejne lekcje, z kolejnym specjalistą, jakim jest doradca zawodowy?

   Z mojego doświadczenia pracy z wychowankami wynika, iż doradztwo zawodowe dla nich samych może być ciekawym doświadczeniem, kiedy odkrywają siebie, swoje możliwości. Kiedy poznają świat wokół, który składa się tak licznych zawodów, których wcześniej nie dostrzegały.

   Doradztwo zawodowe rozumiane jako „pomoc w budowaniu ścieżki kariery szkolnej i zawodowej, pomoc w podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu lub pracy, świadczona w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę sytuacji zdrowotnej ucznia, jego możliwości, zainteresowań i predyspozycji, a także jako informacja zawodowa, wskazówki, sugestie lub instrukcja” (Jolanta Rafał-Łuniewska ”Doradztwo zawodowe w szkole”) pozwala na indywidualne podejście do każdej z podopiecznych, a w zestawieniu z doświadczeniem w pracy, na właściwy dobór tematów, zajęć oraz adekwatnej metody.

   Z mojego doświadczenia wynika, iż młodsze wychowanki, te które pozostaną dłużej w placówce, lub mają perspektywę opuszczenia placówki przed uzyskaniem pełnoletniości, potrzebują zupełnie innej pomocy niż te, które przygotowują się do procesu usamodzielnienia, czyli do własnej pełnoletniości i opuszczenia placówki jako osoby dorosłe.

   Dlatego też doradztwo jest niejako naturalnie podzielone na dwa etapy, a wyznacznikiem jest wiek, nie szkoła, do której chodzą. Bowiem nie jest to rzadkością, iż w szkole podstawowej są uczennice, które kończą 18 lat.

   Pierwszy etap doradztwa – dla wychowanek do 16-17 roku życia (granica jest płynna w zależności od indywidualnej dojrzałości podopiecznej). Zdecydowanie większy nacisk należy położyć na samopoznanie, zainteresowania, pasje, rozpoznanie własnych możliwości, mocnych stron i ograniczeń. Jest czas na rozwój, na pokonanie pewnych barier, na wyrównanie braków edukacyjnych. To jest również dobry czas na zapoznanie podopiecznej z możliwościami kształcenia, z systemem edukacji w Polsce. Niestety dziewczęta często nie widzą różnicy między szkołami ponadpodstawowymi, czasem nawet nie wiedzą jakie to szkoły. To doskonały czas na udział w zajęciach dodatkowych w różnych dziedzinach, zgodnie z ich zainteresowaniami czy talentem. Czasami wystarczy udział w zajęciach dodatkowych z przedmiotu, który sprawia problem, aby pokonać własną niewiedzę i lęki. Czasem jednorazowy udział w zajęciach sportowych pozwoli na obudzenie ducha walki. Dlatego warto poza indywidualnymi spotkaniami korzystać z oferty zajęć oferowanych przez inne osoby w placówce. Bardzo ciekawe i owocne bywają spotkania z „ludźmi z pasją”. Niekoniecznie muszą być to gwiazdy „dużego formatu”, wystarczy rozejrzeć się wokół i poszukać pasjonatów, którzy zechcą zrazić swoją pasją innych. Zwykle takim osobom nie szkoda czasu, aby mówić i pokazać to, co sami bardzo kochają. Patrzmy wokół i korzystajmy z zasobów, które są blisko. Może historyk jest kolekcjonerem, może matematyk kocha góry, a może sąsiad codziennie pokonuje swoją niepełnosprawność i ma moc zarażania swoją niezależnością innych. Z doświadczenia pracy z wychowankami wiem, że najlepsze nawet prezentacje, ćwiczenia nie są tyle warte, co przykłady innych ludzi, bowiem one są zawsze prawdziwe i autentyczne.

   Na szczególną uwagę doradcy zawodowego zasługują wychowanki, które mają lat 17 – 18. To te, które przygotowują się do opuszczenia placówki i do swojej dorosłości. Często towarzyszy im lęk o własną przyszłość. Wiele z nich w swojej dorosłości będzie mogło liczyć tylko na same siebie. Często nie wierzą we własne siły, mają negatywne wzorce, towarzyszy im bezradność w podejmowaniu decyzji. Wkraczają w dorosłość bez pomysłu na swoją aktywność zawodową i edukacyjną. Dlatego ważne jest, aby doradztwo zawodowe było integralną częścią ich procesu usamodzielnienia i oddziaływań wychowawczych przygotowujących je do dorosłości. Dziewczęta w chwili osiągnięcia pełnoletniości są na różnym etapie edukacyjnym, ale zawsze udaje się określić dalszą ścieżkę edukacyjną, znaleźć szkołę zgodną z jej oczekiwaniami i możliwościami.

   Te prawie dorosłe dziewczyny często niemal paraliżuje lęk na samą myśl o samodzielnym spotkaniu z urzędnikiem czy potencjalnym pracodawcą. Warto im pomóc w przygotowaniu się do wizyty w Urzędzie Pracy oraz do rozmowy kwalifikacyjnej poprzez choćby przećwiczenie scenek, przez obejrzenie filmów, rozmowę na temat stroju i makijażu adekwatnego na wizytę w urzędzie a zwłaszcza na rozmowę z potencjalnym pracodawcą. Jeśli to możliwe, warto wybrać się z podopieczną do urzędu, czy też umożliwić spotkanie z przedsiębiorcami. Z mojego doświadczenia wynika, iż dziewczęta często po wejściu do urzędu czy też spotykając osoby spoza placówki np. pracodawców, często tracą pewność siebie. Świadomość, iż obok jest doradca zawodowy lub inna znana im osoba, zwykle dodaje im to otuchy i pozwala na swobodniejsze poruszanie się w nowej sytuacji.

   Doradztwo zawodowe w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym jest zatem bardzo ważnym elementem, ale tylko elementem w całym procesie wychowawczym, edukacyjnym i przygotowującym do usamodzielnienia wychowanki. Ważne, aby doradca zawodowy współpracowała zarówno z psychologiem, pedagogiem jak i wychowawcą klasy oraz grupy. Wszystkie te osoby wspólnie działając, uzupełniają się. Co pozwala na pełniejszą pomoc wychowance, na kompleksowe przygotowanie jej do samodzielności. Niedopuszczalne jest, aby doradca zawodowy tworzył z podopieczną ścieżkę edukacyjno - zawodową, której nie popierają i nie akceptują wychowawcy czy rodzice wychowanki.

   Uważam, iż doradztwo zawodowe w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nie tylko ma sens, ale jest bardzo ważnym elementem w procesu edukacyjno - wychowawczego oraz procesu usamodzielnienia wychowanki. Stanowi ich integralną część, bez której samorozwój wychowanki nie był by pełen. Bez której przyszłość zawodowa mogłaby jawić się jako trudniejsza niż jest, bez której przyszłość zawodowa nie miałaby aż tylu możliwości.

                Renata Dziadycz                                                                        

Tags:

Współpraca z Kościołem

     Podstawowym elementem współpracy MOW z kościołem rzymsko – katolickim jest nauczanie religii. Na poziomie lokalnym urzeczywistnia się to przez współpracę z parafią p.w. Świętego Antoniego Padewskiego a szczególnie z jej proboszczem Ks. Jarosławem Kalińskim. Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zapewnienia prawa wykonywania praktyk religijnych dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych oraz na obozach i koloniach nasz Ośrodek umożliwia wychowankom szeroki zakres działań o charakterze religijnym i zaangażowania we wspólnotę parafialną. Współpraca placówki z parafią wychodzi poza samo nauczanie religii i rozszerzona jest na inne, dobrowolne formy współpracy o charakterze sakralnym a także społeczno-wspólnotowym (uroczystości religijne, pozaszkolne wyjazdy letnie, rekolekcje wyjazdowe dla kandydatek do sakramentu bierzmowania, udział wychowanek w wolontariacie akcyjnym). Parafia odwzajemnia otwartą postawę szkoły, uświetniając i sakralizując ważne wydarzenia w życiu MOW– przykładem mogą być prowadzone specjalnie dla naszej placówki rekolekcje, Msze Święte z okazji jubileuszy czy innych uroczystości szkolnych. Księża angażują się również w życie MOW, uczestniczą w imprezach, wspierają również poszczególne wychowanki finansowo przez opłacanie wyjazdów rekolekcyjnych, wakacyjnych, zakup pamiątek z okazji przyjmowanych sakramentów. Współpraca ta zdecydowanie wykracza poza obligatoryjne ramy. Dla naszej placówki współpraca z Kościołem lokalnym jest naturalna.

    Współpracują z nami różne wspólnoty z parafii i nie tylko:

 • Akcja Katolicka z parafii Św. Antoniego
 • Wspólnota Ewangelizacyjna „Mocni w Duchu”
 • Wydział Duszpasterstwa Archidiecezji Łódzkiej
 • Inicjatywa „Film z Krzyżykiem”

                Izabela Grinwald                                                                                   

Tags:

 Zajęcia sportowe dla dziewcząt o zwiększonej skłonności do zachowań agresywnych i niskiej samokontroli.

Zajęcia mają na celu:

 • Rozwijanie cech motorycznych poprzez ćwiczenia specjalistyczne
 • Kształtowanie umiejętności indywidualnych i zespołowych
 • Podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczniów – poprawa umiejętności szybkościowych, wytrzymałościowych, siłowych, koordynacyjnych, zręcznościowych
 • Ukazywanie celowości kształtowania poszczególnych umiejętności ruchowych i organizacyjnych
 • Wdrażanie zasad współdziałania zespołu w czasie gry
 • Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad fair play
 • Kształtowanie rozwoju emocjonalnego przez stwarzanie okazji do przeżywania satysfakcji ze stopnia opanowanych umiejętności indywidualnych
 • Eksponowanie sukcesów i osiągnięć uczniów
 • Kształtowanie cech charakteru tj. opanowania, wytrwałości, systematyczności

                Adam Łanoszka & Jakub Szyszka                                                                       

Tags:

 Zajęcia sportowe.

    Wychowanki MOW nr 3 mają możliwość dbania o swoje zdrowie, sylwetkę i dobre samopoczucie także poza godzinami szkoły w godzinach popołudniowych. Podczas zajęć w internacie organizowane są różnego rodzaju zajęcia sportowe tak, by każda wychowanka mogła znaleźć coś dla siebie... dziewczęta ćwiczą na dużych piłkach (typu body-ball), poprawiają swoją wydolność i koordynację na treningach aerobowych (typu Cardio). Wzmacniają mięśnie na zajęciach ogólnorozwojowych, obwodowych.

    Zainteresowane dziewczęta chętnie konsultują się z trenerem w taki sposób, by trening był dobrany do potrzeb i oczekiwań każdej młodej nastolatki.

    Zajęcia opracowuje i prowadzi wychowawca w internacie mgr Aleksandra Celeban – instruktor w zakresie podstawowych form fitness, trener personalny.

                Aleksandra Celeban                                                                                   

Tags:

Ostatnie aktualności

Zabawa Mikołajkowa

08-12-20 11:02

   6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową tradycję. W tym roku, dzień ten przypadł w niedzielę, dlatego wyjątkowo świętowaliśmy go w...

Więcej

Światowy Dzień Serca

06-10-20 20:12

   Światowy Dzień Serca - święto obchodzone corocznie w ostatnią niedzielę września z inicjatywy Światowej Federacji Serca z udziałem i przy współfinansowaniu WHO, UNESCO i UNICEF-u.

Więcej

„Brawa Dla Was”

07-04-20 17:12

   We wtorek, 7 kwietnia, obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia, tegoroczny ma jednak szczególny charakter: trwa pandemia koronawirusa, a lekarze, ratownicy, pielęgniarki i pozostali...

Więcej

Partnerzy

logo_efs-mow
© 2019 MOW3. All Rights Reserved.